Disclaimer

Leveringsvoorwaarden.

 

Vandal Com-x is een handelsnaam van Com-x Stripboeken en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 33243283 en is gevestigd te Amsterdam 1013BG op de Nieuwe Hemweg 7P. BTW Indentificatie Nummer NL001597380B23.

 

Artikel 1.   Algemeen

1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met de Vandal Com-x webwinkel voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.   

1.2 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.3 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien de Vandal Com-x webwinkel voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.   

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door de Vandal Com-x webwinkel erkend.   

 1.4 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.   

 1.5 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.       

 

Artikel 2.   Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten   

 2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de Vandal Com-x webwinkel.   

 2.2 Aanbiedingen van de Vandal Com-x webwinkel gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.   

 2.3  De Vandal Com-x webwinkel kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.   

 2.4 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.       

 

Artikel 3.   Prijzen/Prijsverhoging   

 3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro´s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).   

 3.2 Indien met de afnemer een bepaalde prijs is overeengekomen, is de Vandal Com-x webwinkel niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.   

 3.3 Indien deze prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste vier weken na het sluiten van de overeenkomst, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.   

 3.4 Indien deze prijsverhoging plaatsvindt na vier weken na het sluiten van de overeenkomst, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt.       

 

Artikel 4.   Leveringen   

 4.1 Indien producten uit voorraad leverbaar zijn, worden deze binnen drie werkdagen na betaling verzonden. Voor het verzenden van bestelde producten kan de Vandal Com-x webwinkel verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde producten vindt plaats op het bij de Vandal Com-x webwinkel bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.  

4.2 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.   

 4.3 Aan de leveringsplicht van de Vandal Com-x webwinkel zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de Vandal Com-x webwinkel geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.   

 4.4 Ingeval van weigering van de aangeboden producten komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van het product inroept.       

 

Artikel 5.   Levertijd   

 5.1 Een door de Vandal Com-x webwinkel opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van de Vandal Com-x webwinkel zijn, waarna de Vandal Com-x webwinkel zal trachten om binnen 60 dagen levering te doen plaatsvinden.

 5.2 Bij niet tijdige levering dient de afnemer de Vandal Com-x webwinkel schriftelijk in gebreke te stellen en aan de Vandal Com-x webwinkel een redelijke termijn te stellen waarin de Vandal Com-x webwinkel haar verplichtingen alsnog kan nakomen.       

 

Artikel 6.   Ontbinding   

 6.1 Onverminderd de rechten van de Vandal Com-x webwinkel op basis van de wet is de Vandal Com-x webwinkel gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan de Vandal Com-x webwinkel omstandigheden ter kennis komen die de Vandal Com-x webwinkel goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.   

 6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan de Vandal Com-x webwinkel zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is de Vandal Com-x webwinkel bevoegd de overeenkomst te ontbinden.   

 6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde producten op grond van een bestelling bij de Vandal Com-x webwinkel indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde producten niet aan de Vandal Com-x webwinkel heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij de Vandal Com-x webwinkel. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires, prijslabels en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Enkel verzegelde stripboeken kunnen geruild worden. Indien de producten bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt de Vandal Com-x webwinkel na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.       

 

Artikel 7.   Overmacht   

 7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop de Vandal Com-x webwinkel geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij de Vandal Com-x webwinkel en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.   

 7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Vandal Com-x webwinkel de verbintenis had moeten nakomen.   

 7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door de Vandal Com-x webwinkel niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.   

 7.4 Indien de Vandal Com-x webwinkel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.       

 

Artikel 8.   Garantie   

 8.1 de Vandal Com-x webwinkel biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde producten dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze producten, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.   

 8.2 De Vandal Com-x webwinkel is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.   

 8.3 De afnemer dient de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan de Vandal Com-x webwinkel) de Vandal Com-x webwinkel hierover schriftelijk in te lichten binnen drie werkdagen na aflevering van het product. Terugzending van producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires, bijbehorende prijslabels en documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming, bezwaring, doorverkoop en/of beschadiging doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.   

 8.4 Indien klachten van de afnemer door de Vandal Com-x webwinkel gegrond worden bevonden, zal de Vandal Com-x webwinkel naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van de Vandal Com-x webwinkel en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag het betreffende product, dan wel (naar keuze van de Vandal Com-x webwinkel) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de Vandal Com-x webwinkel gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van de Vandal Com-x webwinkel voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.   

 8.5 De Vandal Com-x webwinkel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van niet-leidinggevend personeel.   

 8.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens de Vandal Com-x webwinkel in gebreke is; B) de afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de Vandal Com-x webwinkel en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.       

 

Artikel 9.   Eigendomsvoorbehoud   

 9.1 De eigendom van alle door de Vandal Com-x webwinkel aan de afnemer verkochte en geleverde producten blijft bij de Vandal Com-x webwinkel zolang de afnemer de vorderingen van de Vandal Com-x webwinkel uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van de Vandal Com-x webwinkel wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.   

 9.2 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan de Vandal Com-x webwinkel of een door  de Vandal Com-x webwinkel aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin de Vandal Com-x webwinkel haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.   

 9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht de Vandal Com-x webwinkel zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.       

 

Artikel 10.   Privacy   

 10.1 De Vandal Com-x webwinkel Webshop respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door de Vandal Com-x webwinkel niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.   

 10.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van de Vandal Com-x webwinkel kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen de Vandal Com-x webwinkel (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het produktportfolio van de Vandal Com-x webwinkel. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. De Vandal Com-x webwinkel is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van de Vandal Com-x webwinkel, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. De Vandal Com-x webwinkel is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.   

 10.3 De Vandal Com-x webwinkel verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor de Vandal Com-x webwinkel geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

 

10.4 De door de Vandal Com-x webwinkel verzamelde gegevens worden gebruikt voor: 

  1. Voor een prettig gebruik van de website. Om het winkelen bij de Vandal Com-x webwinkel zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij met uw toestemming deze gegevens en de gegevens van uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.
  2. Om bestellingen adequaat af te handelen: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  3. Informeren over de Vandal Com-x webwinkel en haar aanbod. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de Vandal Com-x webwinkel de ontwikkeling van de website en het aanbieden van offertes, speciale aanbiedingen en acties.
  4. Efficiënt winkelen en gebruik van de website. Als u bij de Vandal Com-x webwinkel een z.g. account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op onze Server. In uw persoonlijke account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
  5. Onderzoek en ontwikkeling van de Vandal Com-x webwinkel. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

 10.5 Cookies, cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De Vandal Com-x webwinkel gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

 10.6 Verwijderen, indien u wenst dat we alle informatie die u ons verstrekt heeft uit onze bestanden verwijderen, dan werken we hier natuurlijk aan mee. Stuur in een dergelijk geval uw verzoek naar: info@vandalcomx.com.

10.7 Privacy beleid

Artikel 11.   Intellectuele eigendomsrechten   

 11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de door de Vandal Com-x webwinkel geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij de Vandal Com-x webwinkel en/of haar leveranciers.   

 11.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.       

 

Artikel 12.   Toepasselijk recht   

 12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de Vandal Com-x webwinkel is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.       

 

Artikel 13.   Geschillen   

 13.1 De bevoegde rechter in het arrondissement of kantoor waar de Vandal Com-x webwinkel is gevestigd of een branche Commissie is, – naar keuze van de Vandal Com-x webwinkel – in eerste instantie bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de afnemer binnen een maand nadat de Vandal Com-x webwinkel zich schriftelijk jegens de afnemer op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiest.   

 13.2 Niettemin blijft de Vandal Com-x webwinkel bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.